Formulari inscripció Llagostera estiu

Inscripció a les activitats esportives de Llagostera - Estiu 2019

Si algun torn no apareix és perquè està ple i no hi ha places disponibles. En qualsevol cas, l'acceptació de la inscripció queda condicionada a la disponibilitat de places.
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Autoritzo que el meu fill/a participi a les activitats del Campus, incloses aquelles que es puguin realitzar fora de la zona esportiva municipal de Llagostera, que són el seu espai ordinari. Aquesta autorització la faig extensiva a les decisions medico-quirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades per un facultatiu.
 • Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions fetes durant el desenvolupament del Campus, per a records, material promocional de l'activitat, publicacions al web i a les xarxes socials de SportGest Associació Esportiva.
 • El nen/a pateix alguna malaltia que requereixi algun tractament especial? Si la resposta és afirmativa, explica'ns-ho a l'apartat "observacions i dades d'interès".
 • El nen/a pateix alguna al·lèrgia a algun aliment, medicament o altre? Si la resposta és afirmativa cal indicar la/es al·lèrgia/es.
 • El nen/a ha de prendre algun medicament durant el Campus? Si la resposta és afirmativa, caldrà portar informe mèdic i una autorització signada pel pare/mare/tutor on consti el medicament, la dosi i l'horari.
 • Creus que el nen/a te alguna necessitat o que cal informar d'alguna cosa que no està reflectida en les preguntes anteriors? Explica'ns-ho a continuació:
 • Autoritzo que el meu fill/a pugui marxar sol/a un cop finalitzat el Campus.
 • D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del que és titular SPORTGEST, A.E. amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis que puguin ser del seu interès. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili de SPORTGEST, A.E., al C/ Güell, 58, de GIRONA (17001) o a info@sportgest.com
 • Si un/a nen/a participant causa baixa d'un torn o activitat, sigui quin sigui el motiu, no existeix la possibilitat de recuperar les quantitats pagades, ni d’aplicar aquestes quantitats a un altre usuari, ni deixar-les en dipòsit per a cobrir parcial o totalment activitats posteriors que realitzés el mateix usuari/a. Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció. SPORTGEST es reserva el dret a no dur a terme aquelles activitats o torns en què no s’arribi a un nombre mínim d’inscripcions, la qual cosa comportaria el retorn íntegre de les quantitats satisfetes. SPORTGEST es reserva el dret a modificar les activitats programades en cas de necessitat (seguretat, condicions meteorològiques...).